Witamy na oficjalnej stronie
Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing

Stanowisko PSSE w sprawie ratyfikowania Konwencji Stambulskiej

Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing® jako stowarzyszenie skupiające terapeutów zajmujących się wspieraniem i terapią osób dorosłych i dzieci oraz niwelowaniem konsekwencji traumatycznych urazów, także związanych z przemocą domową, popiera apel Niebieskiej Linii skierowany do Prezesa Rady Ministrów dotyczący ratyfikowania przez Polskę Konwencji Stambulskiej.
Zarząd PSSE

https://www.niebieskalinia.pl/6789-apel-w-sprawie-konwencji-stambulskiej

APEL

My, niżej podpisane osoby i organizacje udzielające wsparcia i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie apelujemy do Pana jako Prezesa Rady Ministrów o zaprzestanie prowadzenia prac nad wypowiedzeniem przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, które to działania zapowiedziała publicznie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

W obliczu pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji dotyczących treści i znaczenia Konwencji, ze smutkiem stwierdzamy, że nie odwołują się one bezpośrednio do treści Konwencji, przeinaczają sens i znaczenie Konwencji oraz sprowadzają przemoc wobec kobiet do poziomu politycznego sporu.
Tymczasem podejmowane przez nas każdego dnia działania bezapelacyjnie potwierdzają potrzebę jednoznacznej postawy Państwa sprzeciwiającej się przemocy.

Każda sugestia pozwalająca na usprawiedliwienie przemocy staje się automatycznie jej źródłem.
Konwencja w art. 12 ust. 5 stanowi: „Strony gwarantują, że kultura, zwyczaje, religia, tradycja czy tzw. „honor” nie będą uznawane za usprawiedliwienie dla wszelkich aktów przemocy objętych zakresem niniejszej Konwencji”. Ten fragment Konwencji zdaje się być źródłem dążeń przedstawicieli Rady Ministrów i krytyków Konwencji do jej wypowiedzenia, a konkretnie fragment wskazujący na religię jako element mogący usprawiedliwiać przemoc. Niniejszym apelem pragniemy podkreślić, że:

1. Konwencja nie wskazuje jednej, konkretnej religii, a odnosi się do każdej, która usprawiedliwia lub mogłaby w przyszłości usprawiedliwiać przemoc;

2. nie jest nam znany przypadek, aby Polska uznała jakąkolwiek religię za usprawiedliwienie dla aktów przemocy;

3. wypowiedzenie Konwencji dla części społeczeństwa będzie stanowiło sygnał, że Polska nie chce i nie będzie przestrzegała podstawowych standardów ochrony przed przemocą wobec kobiet, w tym przemocą domową;

4. wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, których wymaga Konwencja przy jednoczesnym jej wypowiedzeniu nie będzie wystarczające dla ochrony osób dotkniętych przemocą, gdyż wszelka profilaktyka nie może by skuteczna bez zdefiniowania i wskazania źródła problemu;

5. obowiązywanie Konwencji dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie stanowi państwową deklarację ochrony i bezpieczeństwa. Wypowiedzenie Konwencji będzie odebrane jako państwowe przyzwolenie na przemoc.

Mając na uwadze dobro setek tysięcy osób doznających przemocy w Polsce wnosimy o jak najszybszą reakcję na nasz apel i publiczne zapewnienie, że Polska nie wypowie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Sygnatariusze: